назад

Какво е лизинг

Лизингът, като форма на придобиване или ползване на дълготрайни материални активи в съвременния си вид, е познат от края на XIX век. Неговата популярност се дължи на предимствата, които той има в сравнение с останалите начини за осигуряване на необходими активи. 

Какво представлява лизингът

Това е финансова услуга с един основен потребител, наричан лизингополучател. Той е този, който получава правото да използва дадено имущество срещу изплащането на определени вноски. Лизингът има редица предимства, сред които:

 • допълнителни финансови средства, когато те не достигат – прави възможно планирането на разходите и предпазва актива от морално или материално остаряване;
 • гъвкавост – услугата може да бъде договорена според възможностите и желанията на клиента, променяйки встъпителната вноска, срока на лизинга, остатъчната стойност и др.;
 • по-малко разходи за поддръжка – дружествата, предлагащи услугата, поемат част от административното обслужване, като застраховки, годишни данъци и др.;
 • ползи за фирмите – те разполагат със собствения си капитал и могат да го използват, като инвестират в други дейности;
 • данъчни облекчения – юридическите лица могат да се възползват от намалени данъчни задължения или право на разсрочено плащане;
 • ценови отстъпки – такива е възможно да бъдат получени за самия актив, поддръжката му или при неговото застраховане;
 • намалени загуби от инфлация – при обезценяване на спестяванията поради инфлация, лизингополучателите не са застрашени от подобни загуби.

Сред недостатъците на лизинга са допълните разходи, които го съпътстват, увеличената задлъжнялост за срока на неговото изпълнение, както и липсата на сигурност, относно бъдещото финансово състояние на ползвателите. 

Каква е разликата между лизинг и кредит

Между тях има сходство, относно погасяване, падеж и плащане, но и доста съществени разлики. Основната е, че ако кредитът е отпуснат от банка под формата на пари, макар и по безкасов път, то при лизинга клиентът получава някакво имущество за ползване. Различия има и при осчетоводяването на двете услуги.

За всеки предприемач настъпва момент, в който се нуждае от инвестиции, свързани с разширяване на дейността, покупка на оборудване и внедряване на нови технологии. Един от най-ефективните и достъпни начини за подпомагане на бизнеса е подходящата лизингова схема, като добра алтернатива на банковия заем. Ако търсите гъвкави възможности за финансиране и полезни съвети, следете информацията на онлайн страниците на cashio.bg.

Кои са най-търсените видове лизинг

Отделните видове се различават по своя състав от участници, имущество, обем на услугите, процент на изплащане и др. Сред най-популярните са:

 • Финансов. Когато е с отворен край, клиентът може да придобие собствеността върху актива в края на периода, като заплати остатъчната му стойност или да се откаже от това си право. Ако е със затворен край, следва задължително прехвърляне на собствеността в края на периода с авансово плащане на ДДС (данък добавена стойност) или разсрочване на данъка;
 • Оперативен. В този случай клиентът използва предоставената му вещ, като плаща наем и след изтичане на договора я връща на лизингодателя;
 • Реверсивен. При него ползвателят и доставчикът са едно и също лице, като целта е освобождаване на нужни финансови ресурси;
 • Инвентарен. Специфичен вид, при който компания, която се занимава с търговия, може да получи финансиране във връзка с инвентарните ѝ запаси.

Един друг вид, така нареченият флийт мениджмънт, става все по-актуален. Представлява управление на автопарка на дадена фирма, като включва различни функции, включително финансиране и поддръжка на автомобилите.

Какво включва договорът за лизинг

Този тип договор представлява споразумение, по силата на което наемодателят предоставя на наемателя правото да ползва някакво имущество за определен срок и срещу възнаграждение. Договорът може да бъде с покупка, ако има включена клауза, според която ползвателят придобива право на собственост върху актива.

Лихвите по договор за лизинг често са по-високи, но техническите възможности на лизингодателя компенсират подобно оскъпяване. При него не се изисква обезпечение и рискът от сделката е минимален, тъй като при фалит на наемателя, наемодателят като собственик на актива, е с предимство върху него и не търпи загуби. Всеки, който реши да сключи подобен контракт, има възможност да договори изгодна схема с удобен срок на погасяване, размер на лихвите и т.н. Такова споразумение е подходящо както за физически лица и големи корпорации, така и за малки и средни предприятия, които искат да развият бизнеса си на бързи обороти. 

Ние, екипът на Cashio, сме готови да съдействаме на всеки, който търси надеждни и ефикасни инструменти за финансова подкрепа.