назад

Как се прави фирма?

Създаването на фирма в България не е особено труден процес. Свързан е обаче с попълването на различни документи, с което трябва да се внимава. Нещото, с което трябва да започнете, е избирането на име за новото търговско дружество. След като вече сте готови с това, е време да се захванете с по-трудната част на процеса. В тази статия ние от Cashio.bg сме се постарали да ви улесним в това начинание с полезна информация, която да ви спести излишно лутане между институциите. Ще ви запознаем с изисквания, нужни договори и други документи, които ще ви бъдат нужни за откриването на дейност.

Видове фирми

Преди да започнете с регистрацията, трябва да решите какъв тип учреждение ви е нужно да създадете. Нека ги разгледаме малко по-детайлно:

 1. ООД – значението на абревиатурата е Дружество с Ограничена Отговорност. За да създадете ООД, то трябва да сте двама или повече съдружници. За по-голямо удобство е добре всички участници в това дружество да бъдат и управители. Така те ще имат равна власт и ще могат да вземат решения заедно и поотделно. Капиталът за учредяване на такова дружество не може да бъде по-малък от 2 лева, като всички съдружници трябва да имат равни дялове. Трябва да сключите и дружествен договор.
 2. ЕООД – съкращението означава е Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност. Както се подразбира, тук има само един собственик. При създаването на ЕООД важат абсолютно същите права и условия както и при ООД и единствената разлика остава в броя на хората, управляващи предприятието. Ако в една фирма, която е ООД, остане само с един участник в нея, то тя се превръща в ЕООД. Собственик и на двата типа дружество може да бъде както физическо лице, така и юридическо.
 3. ЕТ – Едноличен Търговец. За да създадеш такъв тип дружество, трябва задължително да имаш гражданство в страната. Тук вече не можем да говорим за създаване на фирма от юридическо лице, защото едно от условията е, че притежател може да бъде само частно лице. В нейното име трябва задължително да присъства лично или фамилно име на учредителя ѝ, като той може да регистрира само едно ЕТ дружество. В случай че то трябва да се прехвърли на друго лице, това трябва да стане заедно с неговата дейност. Друго основно правило при смяна на собственици на ЕТ е, че името на новия притежател трябва също да се добави при наименованието на въпросното дружество.
 4. АД – това е акционерно дружество. Особеностите тук са малко повече. Отново можем да имаме един или повече съдружници, като дружество само с един участник се нарича ЕАД. Тук минималният изискуем капитал е малко по-голям, а именно 50 000 лв. Участниците в АД получават акции срещу вложения капитал. За нейното създаване трябва да се свика учредително събрание, където да присъстват всички участници, или нотариално заверени техни представители. Там се създава учредителен акт, който също трябва да бъде нотариално заверен преди вписването в търговския регистър.

Документи, нужни за създаване на фирма

След като вече разгледахме различните по тип дружества, нека уточним и нужния пакет документи за тяхната регистрация. Преди да пристъпите в търговския регистър, трябва да минете през банката и да внесете нужните такси за създаване на фирма, както и изискуемия капитал. Оттам ще ви предоставят част от включените в пакета документи.

За създаване на фирма от типа ЕООД и ООД са нужни:

 • Изявление и протокол на Учредителното събрание;
 • Заявление, изготвено в съответствие с нашето законодателство;
 • Акт за учредяване или учредителен меморандум;
 • Декларация, която отново трябва да бъде попълнена според изискванията на законите в република България;
 • Банков сертификат за капиталов депозит, който трябва да внесете предварително в държавна банка;
 • Извадки от подписи на всички управляващи директори, заверени от нотариус;
 • Извлечение от съответния Търговски регистър, ако има участник, който е чуждестранно юридическо лице;
 • Потвърждение за плащане на държавна такса;
 • Лиценз или разрешение, предвидени от специален закон за конкретен вид дейност.

Документите, нужни за регистрация на ЕТ са сходни, но за по-голяма сигурност можете да се посъветвате с адвокат за допълнителни насоки

За регистрация на Акционерно Дружество, или така нареченото АД, са нужни:

 • Изявление и Протокол от събранието на акционерите;
 • Декларация, попълнена в съответствие с параграф 2 от член 160 от Търговския закон и Декларация, попълнена в съответствие с параграф 2 от член 234 и параграф 3 от Търговския закон;
 • Учредителен акт;
 • Примерен подпис на изпълнителния директор и Списък на участниците в учредителното събрание;
 • Списък на притежателите на акции от учредителното събрание;
 • Извлечение от съответния Търговски регистър по отношение на чуждестранно юридическо лице-акционер, ако има такова;
 • Декларация, попълнена в съответствие с параграф 2 от член 234 и параграф 3 от Търговския закон;
 • Потвърждение за плащане на държавната такса;
 • Банков сертификат за капиталов депозит;
 • Лиценз или разрешение, предвиден от специален закон за конкретен вид дейност и предлагани услуги;
 • Протокол от заседанието на съвета на директорите;
 • Решение на управителния орган, представляващ акционера, който е правен субект.

Стъпки за създаване на фирма

Когато вече сте се сдобили с всички нужни документи, единственото, което е нужно, е да ги внесете в Търговския регистър. Цената на таксата, която е нужна за регистрация, е 55 лева, като нейното внасяне също се извършва предварително по банков път. След като вече сме свършили всичко това, остава само да чакате вписването на вашата прясно създадена фирма в регистъра. След това, вече при наличието на всички нужни разрешения и документи, можете спокойно да прилагате своята дейност съгласно законите на република България.

Задължения след създаване на фирма

Всяко дружество или партньорство, регистрирано на територията на държавата, както и постоянни представителни служби на чуждестранни юридически лица са задължени да плащат служебни данъци в бюджета на Република България. Освен тях вие сте длъжни да внасяте и осигуровки на вас и всички наети лица.

Ако все пак създаването на фирма ви се струва трудна задача, или нямате нужното време за обикаляне по институции, то има множество различни агенции, които срещу заплащане ще ви направят нужните регистрации. Единственото, което ще им бъде нужно, е нотариално заверено пълномощно. Процедурата по създаване не е много сложна и често отнема по-малко време от предвиденото, така че дори и да ви се наложи да се заемете сами с тази задача, ви гарантираме, че ще успеете да се справите и сами. Cashio ви пожелава успех!