общи условия към договор за потребителски кредит тип „кешио уейв“


дефиниции

1. Кредитополучател означава физическо лице, чийто данни са описани изчерпателно в Договора за кредит, действащо в качеството му на кредитополучател.
2. Кредитодател означава „Кеш Кредит Мобайл“ ЕАД, с данни, описани в Договора за кредит.
3. Първоначален размер на кредита е сумата, предоставена на Кредитополучателя при първото усвояване на Суми по Договора за кредит. Тази сума представлява сбор от следните суми:
  а) сума в размер на Одобрения кредитен лимит, която се предоставя от Кредитодателя чрез банков превод по сметката на Кредитополучателя, посочена в Договора за кредит и
  б) сумата, с която Кредитодателят финансира Кредитополучателя за заплащане на таксата за оценка на риска, дължима съгласно Договора за кредит.
4. Одобрен кредитен лимит за многократно усвояване е максималният размер, до който Кредитополучателят има право да усвоява последващо суми при условията на сключения Договор за кредит от тип „Кешио Уейв“.
5. Общ размер на кредита е общата сума, предоставена по Договора за кредит, която включва Одобрения кредитен лимит, както и сумата, с която Кредитодателят финансира Кредитополучателя за заплащане на таксата за оценка на риска, дължима съгласно Договора за кредит.
6. Минимална месечна вноска означава минималната сума според определеното в тези Общи условия и в Договора, която Кредитополучателят трябва да внася на определена в Договора дата всеки месец - Падеж на месечната вноска.
7. Отчетен период означава периодът между два падежа на Минималните месечни вноски, или, при първата вноска, периодът между датата на първоначалното усвояване на сумата по кредита и първия Падеж на месечната вноска.
8. Средна главница за отчетния период означава осреднената стойност на главницата, изчислена на базата на размера на главницата към края на всеки календарен ден през Отчетния период.
9. Договор означава Договорът за Кредит между Кредитодателя и Кредитополучателя, който се състои от следните документи: настоящите Общи Условия и Договор за потребителски кредит тип „Кешио Уейв“.


общи положения

10. Условията на Договора, сключен между Кредитодателя и Кредитополучателя, се състоят от съдържанието на Договора, тези Общи условия и съдържанието на други приложени към и неразделна част от Договора документи. При противоречие между съдържанието на различните документи, предимство ще имат клаузите на Договора, след това – приложенията към Договора и най-накрая – настоящите Общи условия.
11. Договорът за кредит, в това число и настоящите Общи условия, се сключват в електронна форма, като страните се съгласяват, че ще считат обикновения електронен подпис за равностоен на саморъчния подпис в отношенията си по сключването и изпълнението на Договора. За подписване чрез обикновен електронен подпис от Кредитополучателя ще се счита приемането от него на тези Общи условия и Договора за кредит чрез отбелязване на бутона „Подписвам“ през уебсайта www.cashio.bg или посредством наличните канали за дистанционна комуникация като мобилни приложения, IM съобщения и кратки текстови съобщения (SMS, USSD) и комуникация чрез център за обаждания.
12. Договорът за кредит се счита за сключен от изпращането на потвърждение за сключването му от Кредитодателя по електронен път до Кредитополучателя. Потвърждението може да бъде изпратено по електронна поща, чрез потребителския профил на Кредитополучателя в уебсайта на Кредитодателя и/или в мобилното приложение на Кредитодателя или по друг аналогичен начин. Наред с потвърждението, Кредитодателят изпраща по електронен път на Кредитополучателя Договора за потребителски кредит тип „Кешио Уейв“ ведно с всички приложения към него и настоящите Общи условия на посочена от него електронна поща. За избягване на съмнение, изпращането на потвърждение от Кредитодателя за получаване на искането за отпускане на кредит, подадено от потенциален кредитополучател, не се счита за одобрение на кредита или за потвърждение за сключен Договор за кредит.
13. Одобреният кредитен лимит за многократно усвояване на предоставения кредит тип „Кешио Уейв“ е отразен в Договора и може да бъде различен, но не по-висок, от този, поискан от Кредитополучателя.
14. Срокът на Договора е 12 месеца, считано от датата на сключването му.


обработване и предоставяне на лични данни на кредитополучателя

15. Личните данни на Кредитополучателите се обработват от Кредитодателя в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския съвет и парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, наричан по-долу за краткост „Регламента“.
16. Подробна информация относно целите за обработване на личните данни, основанията за обработване, както и получателите на лични данни, срока, за съхраняване на данните и останалата изискуема от Регламента информация са подробно описани в Политиката за поверителност и защита на личните данни на Кеш Кредит. Политиката за поверителност и защита на личните данни е публикувана на уебстраницата www.cashio.bg. Всички изменения и допълнения в политиката влизат в сила от датата на публикуването им на посочената уебстраница.
17. Със сключването на Договора и приемането на настоящите Общи условия, Кредитополучателят удостоверява, че е запознат от Кредитодателя със следната информация:
  17.1. неговите лични данни ще се обработват само за целите, залегнали и посочени в Политиката за поверителност и защита на личните данни на Кеш Кредит.
  17.2. неговите лични данни могат да бъдат разкривани само на получателите и категориите получатели, които са посочени изчерпателно в Политиката за поверителност и защита на лични данни на Кеш Кредит.
18. Кредитополучателят оправомощава Кредитодателя да проверява пълнотата и верността на всяка предоставена информация чрез свои служители или независими изпълнители.
19. Кредитодателят е задължен да предоставя периодично информация за редовността на обслужването на отпуснатия кредит към поддържаната от Българска народна банка Информационна система за паричните задължения на Кредитополучателя (Централен кредитен регистър), като Кредитополучателят е информиран, че всички банки и небанкови финансови институции.
20. Със сключването на Договора за кредит Кредитополучателят се съгласява, без да е необходимо да подава отделно искане за усвояване, да усвои Първоначалния размер на кредита, както следва:
  а) сума в размер на Одобрения кредитен лимит за многократно усвояване да бъде преведена по посочена от К редитополучателя банкова сметка. Посочената в предходното изречение сума са предоставя в срок дo 3 работни дни от сключването Договора за кредит. Задължението на Кредитодателя се смята изпълнено от момента на извършване на превода от страна на Кредитодателя. Кредитодателят не отговаря за неизпълнение, ако то се дължи на грешка на Кредитополучателя или на грешка на банки при превеждането на сумата.
  б) Кредитодателят да финансира Кредитополучателя за заплащане на таксата за оценка на риска по Договора за кредит, като я заплати за сметка на Кредитополучателя. Предоставянето на посочените суми съставлява изпълнение на задължението на Кредитодателя да предостави кредит и създава задължение за Кредитополучателя да заплати на Кредитодателя лихвите, таксите по кредита, месечните вноски и финалната погасителната вноска, според указаното в погасителния план в Договора.
21. Кредитополучателят се задължава веднъж месечно да погасява Минимална месечна вноска по кредита.
22. Минимална месечна вноска по кредита е в размер включващ:
     - начислената лихва за предходния отчетен период (от датата на предходната Минимална месечна вноска до настоящата, а в случай че настоящата Минимална месечна вноска е първа за кредита – от датата на Първоначално усвояване до датата на Минималната месечна вноска); плюс
     - 1.44% от Средната главница за отчетния период намалена с получените плащания по главница през последните 5 (пет) дни предхождащи датата на Минималната месечна вноска.
23. Кредитополучателят дължи възнаградителна (редовна) лихва върху усвоената от него главница, като лихвите се начисляват ежедневно. Лихвеният процент за един ден е равен на годишния лихвен процент, разделен на 360 и Кредитополучателят дължи лихва от деня, в който сумата е усвоена до деня на погасяване на съответната част от главницата включително.
24. При законодателна замяна на BGN (български лев) с EUR (евро), всички дължими, но непогасени от Кредитополучателя суми по Договора, се трансформират в Евро по курс на замяната 1,95583 лева за 1 (едно) Евро.
25. Сумите, изплатени от Кредитополучателя, покриват компонентите на задълженията към Кредитодателя в последователност:
  25.1. в случай че Кредитополучателят внесе сума, равна на Минималната месечна вноска на Падежа на месечната вноска, и няма изискуеми задължения за предходни Отчетни периоди, със сумата се погасяват начислените лихви за съответния Отчетен период, както и част от главницата в размер на 1.44% от Средната главница за отчетния период.
  25.2. в случай че Кредитополучателят внесе сума извън случаите по чл. 25.1 и няма изискуеми задължения за предходни отчетни периоди: първо се погасяват задължения по главницата, след което дължимите лихви по кредита.
  25.3. B случай че Кредитополучателят има изискуеми задължения за минали отчетни периоди, вземанията се погасяват в с ледната последователност: 1. разноски за извънсъдебни действия с цел събиране на вземанията; 2. съдебни разноски; 3. лихви за забава, 4. лихви до последния отчетен период преди датата на плащането, 5. изискуемата минимална месечна вноска по главницата до последния отчетен период преди датата на плащането, 6. задължения по главницата.
26. В случай че Кредитополучателят внесе сума, по-голяма от всички дължими по Договора за кредит суми, остатъкът му се връща.
27. В случай че получените плащания по главница през последните 5 (пет) дни предхождащи датата на Минималната месечна вноска надвишават 1.44% от Средната главница за отчетния период, Кредитополучателят не дължи Минимална погасителна вноска за отчетния период, а начислената лихва за отчетния период се пренася към следващата Минимална погасителна вноска. Информация за точния размер на дължимата Минимална месечна вноска (в лева) и срока за плащане се предоставя на Кредитополучателя чрез потребителския му профил в сайта www.cashio.bg, чрез мобилното приложение или чрез свързване с контактния център на кредитодателя. При писмено поискване от страна на Кредитополучателя, Кредитодателят му предоставя информация за размера на Минималната месечна вноска в лева на хартиен носител, по електронна поща или чрез кратко текстово съобщение (SMS).
28. Цялата главница и всички други разходи по кредита са дължими в деня, следващ прекратяването на Договора поради изтичане на срока или на друго основание.
29. Всички разходи, свързани с връщането на дължимите суми, са за сметка на Кредитополучателя.
30. Заплащането на дължими суми от Кредитополучателя по Договора се извършва по банков път по сметка с IBAN: BG88RZBB91551000677842 BIC: RZBBBGSF Банка: Райфайзенбанк ЕАД или чрез други, изрично посочени на сайта на Кредитодателя начини.


допълнително усвояване на суми по договора

31. Всяко последващо искане от Кредитополучателя за отпускане на сума в рамките на Кредитния лимит може да се подава през потребителския профил на Кредитополучателя в уебсайта на Кредитодателя на адрес www.cashio.bg или посредством наличните канали за дистанционна комуникация като мобилни приложения, IM съобщения и кратки текстови съобщения (SMS, USSD) и комуникация чрез център за обаждания при спазване на съответните Общи Условия
32. Кредитополучателят е уведомен, че при всяко последващо искане Кредитодателят може да прави оценка на кредитоспособността му и да откаже последващо усвояване. При отказ Кредитодателят ще уведомява писмено Кредитополучателя за мотивите за отказа.
33. Кредитополучателят може да поиска допълнително усвояване, след като са изпълнени едновременно следните условия:
  33.1. Кредитополучателят е върнал част от главницата на Първоначалния размер на кредита в размер на поне 15% от Одобрения лимит по кредита;
  33.2. Кредитополучателят няма просрочени задължения към Кредитодателя (включително за месечни вноски).
34. Кредитодателят има право да откаже усвояване на суми, в случай че съществуват основания за съмнение относно възможността на Кредитополучателя да изплаща своите задължения по кредита (като например: данни, че Кредитополучателят е останал без сигурни източници на доход; прекомерна кредитна задлъжнялост на Кредитополучателя; данни за предприети съдебни или изпълнителни действия или наложени обезпечителни мерки срещу Кредитополучателя и др.)


право на отказ от договора за кредит

35. Кредитополучателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор за потребителски кредит тип „Кешио Уейв“ в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на сключване на Договора за кредит, или от датата, на която е получил условията на договора и цялата нормативно изискуема информация от него в случаите , когато тази дата е след датата на сключването му.
36. Правото на отказ от сключения Договор за потребителски кредит тип „Кешио Уейв“ се смята за упражнено при условие, че Кредитополучателят изпрати уведомление до Кредитодателя преди изтичане на крайния срок по предходния член. Уведомлението трябва да бъде направено на хартиен или друг траен носител, до който Кредитодателят има достъп, по начин, който може да бъде доказан съгласно действащото законодателство.
37. Когато Кредитополучателят упражни правото си на отказ от Договора за кредит, той връща главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средства по кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Кредитодателя за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в Договора лихвен процент.
38. Отказът на Кредитополучателя от сключения Договор за кредит влиза в сила и Договорът се прекратява, ако уведомлението е направено в срока и по реда на текстовете от този раздел.
39. При упражняване правото на отказ от сключения Договор за кредит Кредитодателят няма право да изисква и събира от Кредитополучателя обезщетение, с изключение на обезщетението за направените от него разходи към публични административни органи, които не подлежат на възстановяване.
40. При упражняване на правото си на отказ от Договора за кредит Кредитополучателят не е обвързан от допълнителните услуги, свързани с Договора за кредит, които се предоставят от Кредитодателя или от трето лице въз основа на споразумение между третото лице и Кредитодателя.


право на предсрочно погасяване

41. В рамките на срока на договора Кредитополучателят има право многократно да погасява напълно или частично усвоената главница. Погасяването на съответната част от главницата възстановява съответната част от Одобрения кредитен лимит за многократно усвояване и Кредитополучателят има право отново да усвоява суми по кредита, при условие, че общият размер на усвоената и непогасена главница по кредита не надхвърля Одобрения кредитен лимит за многократно усвояване.
42. Предсрочното изпълнение на всички плащания по кредита не се смята само по себе си за предсрочно погасяване и за прекратяване на Договора. Кредитополучателят има право до края на срока на Договора или до неговото прекратяване на друго основание да усвоява сумата по кредита.


забава и предсрочна изискуемост

  43. При забавяне на плащането с една или повече Минимални месечни вноски Кредитополучателят дължи обезщетение за забава в размер на действащата законна лихва за периода на забавата върху всяка забавена вноска, ведно с направените от Кредитодателя разходи за събиране на вземането за телекомуникационни и куриерски услуги.
  44. В случай че Кредитополучателят не изплати в срок две или повече Минимални месечни вноски, Кредитодателят има право да направи всички свои вземания по Договора за кредит предсрочно изискуеми. Това право на Кредитодателя възниква, считано от Падежа на втората последователно непогасена Минимална месечна вноска. Кредитодателят уведомява Кредитополучателя за настъпилата предсрочна изискуемост. Наред с обявяването на предсрочната изискуемост, Кредитодателят има право да прекрати настоящия Договор без предизвестие или да предложи преструктурирането му в кредит на вноски. За избягване на съмнение, в случай на прекратяване или преструктуриране на Договора, Кредитополучателят не се освобождава от финансовите си задължения към Кредитодателя по Договора и остава задължен да погаси всички дължими суми.
  45. Кредитополучателят е информиран и е съгласен с това, че в случай на неизпълнение от негова страна на което и да е от задълженията му по Договора, Кредитодателят ще предприеме спрямо него по своя преценка няколко или всичките изброени по-долу мерки:
    45.1. действия по извънсъдебно събиране на вземанията си, подробно описани в Договора за кредит.
    45.2. процесуални действия по принудително събиране на вземанията си от Кредитополучателя по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). В този случай Кредитодателят ще следва да заплати съответните държавни такси, адвокатски хонорари, такси за съдебно изпълнение и други разноски по делото. Кредитополучателят е информиран и се съгласява да възстанови на Кредитодателя и описаните по-горе разходи, както и тези разходи, чийто размер, заедно с размера на натрупаните обезщетения за забава, в отделни случаи могат и да надхвърлят размера на главницата по задължението му и на таксите по Договора.


  прехвърляне на правата и задълженията

  46. Кредитодателят може по всяко време да прехвърли правата си по Договора на избрано от него трето лице. Кредитодателят е задължен да уведоми Кредитополучателя за прехвърлянето в срок до 14 календарни дни, освен в случаите, когато след прехвърлянето Кредитодателят продължава да администрира кредита по отношение на Кредитополучателя.
  47. Кредитодателят има право да прехвърли правата и задълженията си по Договора на избрано от него лице при гарантиране на същите условия и гаранции за Кредитополучателя.


  прекратяване на договора

   48. Договорът се прекратява с изтичането на 12 месечен срок от датата на сключването му. Падежът на всички дължими от Кредитополучателя суми настъпва на деня, следващ деня на прекратяване на Договора.
   49. Договорът може да се прекрати предсрочно:
     49.1. По взаимно съгласие на страните в писмена форма (писмената форма се счита спазена и при електронна форма);
     49.2. Едностранно от която и да е от страните с едномесечно писмено предизвестие;
     49.3. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите;
     49.4. В други случаи, предвидени в законодателството, както и в Договора и настоящите Общи условия.Във всички случаи на предсрочно прекратяване Кредитополучателят следва да изплати всички дължими суми на Кредитодателя най-късно в работния ден, следващ датата на предсрочно прекратяване.


   бонус програми

   50. В случай че Кредитополучателят е изпълнил редовно задълженията си по Договора, при повторно кандидатстване за кредит Кредитодателят има право да му предложи клиентски бонус съгласно установени от него категории бонуси.
   51. В случай че след като му бъде предложен бонус, Кредитополучателят изпадне в забава с изпълнението на задълженията си по Договора, последният губи правото си на бонус и всички съпътстващи го привилегии.


   изявления

   52. Кредитополучателят е длъжен да уведомява незабавно и в писмен вид Кредитодателя за всякакви изменения в обстоятелствата и данните, които е декларирал при сключването на Договора за кредит, в т.ч. за промяна в постоянния или настоящия му адрес, промяна на телефонните номера за връзка, промяна на местоработата, изменения на трудовия договор, както и такива обстоятелства, които биха могли да повлияят върху изпълнението на Договора от страна на Кредитополучателя.
   53. Кредитодателят има право да използва мобилния номер (MSISDN) на Кредитополучателя като мярка за идентификация и сигурност. В случай на изпратени от потребителския профил на Кредитополучателя в уебсайта www.cashio.bg, имейл адреса или телефонния номер искания за усвояване на суми, същите ще се считат за валидни и обвързващи страните изявления. Кредитополучателят се задължава да не предоставя данните за достъп до потребителския си профил на други лица.
   54. В случай че Кредитополучателят не изпълни задълженията си по чл. 52, или Кредитодателят установи, че в посочената от Кредитополучателя информация е настъпила промяна, която може да се отрази на изпълнението на Договора, Кредитодателят може да обяви отпуснатия кредит за предсрочно изискуем ведно с всички последици от това.
   55. Всички извлечения, уведомления, покани и всякакви други документи, свързани с изпълнението на Договора и изпратени от Кредитодателя на последно декларирания от Кредитополучателя адрес, се считат за валидно получени от него, дори и когато този адрес е променен, в случай че Кредитополучателят не е уведомил надлежно Кредитодателя за новия си адрес.
   56. Всички изпратени известия, инструкции, въпроси или документи въз основа или във връзка с изпълнение на Договора за кредит тип „Кешио Уейв“ се считат за получени на адреса за кореспонденция, посочен от Кредитополучателя, по имейл адрес, SMS, USSD или съобщения по телефон, посочени от Кредитополучателя. С уговореното в настоящия член Кредитодателят и Кредитополучателят уреждат реда за връчване на известия, инструкции, въпроси или документи, като се съгласяват и считат връчването по този ред за редовно.
   57. Кредитополучателят удостоверява чрез приемането на настоящите Общи условия и изричното си съгласие за получаване на съобщенията, отправени от Кредитодателя по начините и чрез средствата, описани в предходното изречение.
   58. Съобщенията до Кредитодателя се отправят на посочените в Договора адрес и телефон за Връзка.


   подсъдност

   59. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в Република България.


   други

   60. При поискване във всеки един момент на Кредитополучателя се предоставя безвъзмездно актуална информация за дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания.
   61. Настоящите Общи условия се считат за неразделна част от всеки индивидуален Договор за кредит тип „Кешио Уейв“. Те се считат за приети от Кредитополучателя със сключването на индивидуалния Договор.
   62. Всички изменения и допълнения по сключения Договор за кредит тип „Кешио Уейв“ се извършват с писмена форма посредством Анекс или Допълнително споразумение. Страните приемат за сключване, равнозначно на сключване в писмена форма на Договора и на всякакви други документи като анекси, допълнителни споразумения, уведомления и т.н. размяната на копия от документите по имейл.
   63. В случай че някоя от разпоредбите на Договора бъде обявена за невалидна от компетентна юрисдикция, останалите разпоредби остават в сила.
   64. Ако приложим към съдържанието на Договора нормативен акт предпише параметри на посочените в този документ условия, различни от уговорените, същите се смятат за променени с влизането на акта в сила.
   65. Доколкото между Договора за кредит тип „Кешио Уейв“ и Искането за отпускане на кредит има разминаване, приоритет има Договорът. За предоставянето на невярна информация Кредитополучателят носи наказателна отговорност, съгласно Наказателния кодекс, както и гражданска отговорност за причинени вреди.
   66. Предоставянето на невярна и непълна информация от Кредитополучателя може да бъде основание за Кредитодателя да откаже предоставянето на кредит и/или усвояване на суми по отпуснат кредит.