общи условия към договор за потребителски кредит тип „кредитна линия“-кешио

дефиниции

1. Кредитополучател означава физическо лице, чийто данни са описани изчерпателно в Договора за кредит, действащо в качеството му на кредитополучател.
2. Кредитодател означава „Кеш Кредит Мобайл“ ЕАД, с данни описани изчерпателно в Договора за кредит, действащо в качеството на кредитодател.
3. Кредитен лимит е максималният размер на паричната сума, която Кредитополучателят може да заяви и получи наведнъж от Кредитодателя по силата на сключения договор за кредит от типа „Кредитна линия”- КЕШИО.
4. Общ размер на кредита е общата сума, предоставена и усвоена по договора за кредит.
5. Търговски обекти означават всички търговски помещения, където Кредитодателят упражнява своята дейност, включително такива на търговски партньори.
6. Кредит означава предоставената по силата на Договора възможност Кредитополучателят по своя преценка в рамките на срока на сключения договор за кредит да заявява и съответно да получава (да усвоява) под формата паричен заем многократно суми до договорения кредитен лимит.
7. Договор означава Договорът за Кредит между Кредитодателя и Кредитополучателя, който се състои от следните документи: настоящите Общи Условия и Договор за потребителски кредит тип „Кредитна линия“ – КЕШИО с приложим към усвоената сума погасителен план.
8. Условията на Договора, сключен между Кредитодателя и Кредитополучателя, се състоят от съдържанието на тези „Общи условия" и съдържанието на приложените към и неразделна част от Договора документи.
9. Срокът и Размерът на предоставения кредит тип „Кредитна линия“ – КЕШИО са отразени в Договора и могат да бъдат различни от срока и размера, поискани от Кредитополучателя и отразени в конкретното „Искане за кредитна линия/усвояване на сума”.


обработване и предоставяне на лични данни на кредитополучателя

10. Личните данни на Кредитополучателите се обработват от Кредитодателя в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския съвет и парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, наричан по-долу за краткост „Регламента“.
11. Подробна информация относно целите за обработване на личните данни, основанията за обработване, както и получателите на лични данни, срока, за съхраняване на данните и останалата изискуема от Регламента информация са подробно описани в Политиката за поверителност и защита на личните данни на Кеш Кредит. Политиката за поверителност и защита на личните данни е публикуване на уебстраницата защита на лични данни. Всички изменения и допълнения в политиката влизат в сила от датата на публикуването им на посочената уебстраница.
12. С подписването на този договор, Кредитополучателят удостоверява, че е запознат от Кредитодателя със следната информация:
  12.1. неговите лични данни ще се обработват само за целите, залегнали и посочени в Политиката за поверителност и защита на личните данни на Кеш Кредит.
  12.2. неговите лични данни могат да бъдат разкрити само на получателите и категориите получатели, които са посочени изчерпателно в Политиката за поверителност и защита на личните данни на Кеш Кредит.
13. Кредитополучателят оправомощава Кредитодателя да проверява пълнотата и верността на всяка предоставена информация, чрез свои служители или независими изпълнители.
14. Кредитодателят е задължен да предоставя периодично информация за редовността на обслужването на отпуснатия кредит към поддържаната от Българска Народна Банка Информационна система за паричните задължения на Кредитополучателя (Централен кредитен регистър), като Кредитополучателят е информиран, че всички банки и небанкови финансови институции имат право на достъп до тази информация и същата ще бъде използвана за оценка на бъдещата кредитоспособност на Кредитополучателя.


изпълнение на договора за кредит

15. Кредитополучателят се съгласява кредитът, предмет на Договора, да му бъде предоставен в брой в Търговския обект, където е кандидатствал, по посочена от него банкова сметка или по друг, уговорен в Договора начин. Предоставянето на посочената в предходното изречение сума съставлява изпълнение на задължението на Кредитодателя да предостави кредит и създава задължение за Кредитополучателя да заплати на Кредитодателя погасителните вноски, указани по размер и по брой в погасителния план в Договора.
16. Погасителните вноски по предходното изречение съставляват изплащане на главницата по кредита, и определена добавка/лихва, съставляваща печалбата на Кредитодателя. Погасителните вноски, посочени в Договора, се изплащат на определената падежна дата в погасителния план в Търговските обекти на Кредитодателя или по банков път.
17. При законодателна замяна на BGN (български лев) с EUR (евро), всички дължими, но непогасени от Кредитополучателя суми по Договора, се трансформират в Евро по курс на замяната 1,95583 лева за 1 (едно) Евро.
18. Сумите, изплатени от Кредитополучателя, покриват компонентите на задълженията към Кредитодателя в последователност: разноски за събиране на вземането, наказателни и съдебни такси и лихви, обезщетение за забава, възнаграждение за допълнителни услуги, лихви по кредита и главница.
19. Всички разходи, свързани с връщането на дължимите суми, са за сметка на Кредитополучателя.
20. Всяко последващо искане от Кредитополучателя за отпускане на сума в рамките на кредитния лимит може да се осъществява посредством кратки текстови съобщения (SMS, USSD) и посредством телефонни разговори, проведени между Кредитодателя и Кредитополучателя, както и чрез наличните електронни канали при спазване на съответните Общи Условия.


право на отказ от договора за кредит

21. Кредитополучателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за потребителски кредит тип „Кредитна линия“ – КЕШИО в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на сключване на договора за кредит, или от датата, на която е получил условията на договора и цялата нормативно изискуема информация от него в случаите, когато тази дата е след датата на сключването му.
22. Правото на отказ от сключения договор за потребителски кредит тип „Кредитна линия“ – КЕШИО се смята за упражнено при условие, че Кредитополучателят изпрати уведомление до Кредитодателя преди изтичане на крайния срок по предходния член. Уведомлението трябва да бъде направено на хартиен или друг траен носител, до който Кредитодателят има достъп, по начин, който може да бъде доказан съгласно действащото законодателство.
23. (1) Когато Кредитополучателят упражни правото си на отказ от договора за кредит, той връща по посочената от Кредитодателя банкова сметка главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средства по кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Кредитодателя за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в договора лихвен процент.
23. (2)Когато Кредитополучателят упражни правото си на отказ от договора за кредит, той е длъжен да върне и всички парични и предметни награди, получени от игри или предоставени му по силата на промоции, свързани със сключването на договора.
24. Отказът на Кредитополучателя от сключения договор за кредит влиза в сила и договорът се прекратява, ако уведомлението е направено в срока и по реда на текстовете от този раздел.
25. При упражняване правото на отказ от сключения договор за кредит Кредитодателят няма право да изисква и събира от Кредитополучателя обезщетение, с изключение на обезщетението за направените от него разходи към публични административни органи, които не подлежат на възстановяване.
26. При упражняване на правото си на отказ от договора за кредит Кредитополучателят не е обвързан от допълнителните услуги, свързани с договора за кредит, които се предоставят от Кредитодателя или от трето лице въз основа на споразумение между третото лице и Кредитодателя.


право на предсрочно погасяване и прекратяване на договора

27. Кредитополучателят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за кредит. За целта Кредитополучателят следва да отправи до Кредитодателя искане за предсрочно погасяване на кредита на хартиен или друг траен носител, до който Кредитодателят има достъп, по начин, който може да бъде доказан съгласно действащото законодателство. Кредитодателят не може да откаже да приеме предсрочното изпълнение по договора за кредит.
28. При предсрочно погасяване на кредита по реда на чл. 32 от ЗПК Кредитополучателят дължи на Кредитодателя обезщетение не по-голямо от 1 на сто от предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащият период на договора за кредит е по-голям от една година. Когато оставащият период на договора за кредит е по-малък от една година, обезщетението на Кредитодателя не може да е по-голямо от 0,5 на сто от сумата на предсрочно погасения кредит. Кредитодателят е длъжен да намали съответното задължение за срока, оставащ до пълното погасяване на заема, като уведоми Кредитополучателя за конкретните параметри на предсрочното погасяване.
29. При условията на чл. 24 и чл. 25 от Общите условия.


забава и предсрочна изискуемост

30. При забавяне на плащането с една или повече вноски Кредитополучателят дължи обезщетение за забава в размер на действащата законна лихва за периода на забавата върху всяка забавена вноска, ведно с направените от Кредитодателя разходи за събиране на вземането за телекомуникационни и куриерски услуги.
31. В случай че Кредитополучателят не изплати в срок две или повече вноски, Кредитодателят има право да направи вземането си предсрочно изискуемо, считано от падежната дата на втората последователно непогасена вноска. Договорът за кредит се прекратява след заплащане на всички финансови задължения от страна на Кредитополучателя към Кредитодателя съгласно условията на Договора за кредит тип „Кредитна линия“ – КЕШИО.
32. Кредитополучателят е информиран и е съгласен с това, че в случай на неизпълнение от негова страна, на което и да е от задълженията му по Договора, Кредитодателят ще предприеме спрямо него по своя преценка няколко или всичките изброени по-долу мерки:
  32.1. ще предприеме действия по извънсъдебно събиране на вземанията си, подробно описани в Договора за кредит.
  32.2. ще предприеме всички процесуални действия по принудително събиране на вземанията си от Кредитополучателя по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). В този случай Кредитодателят ще следва да заплати съответните държавни такси, адвокатски хонорари, такси за съдебно изпълнение и други разноски по делото. Кредитополучателят е информиран и се съгласява да възстанови на Кредитодателя и описаните по- горе разходи без протест, както и тези разходи, чийто размер, заедно с размера на натрупаните обезщетения за забава, в отделни случаи могат и да надхвърлят размера на главницата по задължението му и на таксите по договора.


прехвърляне на правата и задълженията

33. Кредитодателят може по всяко време да прехвърли правата си по Договора на избрано от него трето лице, без да е нужно предварително да получи изричното съгласие на Кредитополучателя, като е задължен да го уведоми за това в срок до 14 календарни дни, освен в случаите, когато след прехвърлянето Кредитодателят продължава да администрира кредита по отношение на потребителя.
34. Кредитодателят има право да прехвърли правата и задълженията си по Договора на избрано от него дружество при гарантиране на същите условия и гаранции за Кредитополучателя.


бонус програми

35. В случай че Кредитополучателят е изпълнил редовно задълженията си по Договора, при повторно кандидатстване за кредит Кредитодателят има право да му предложи клиентски бонус съгласно установени от него категории бонуси.
36. В случай че след като му бъде предложен бонус, Кредитополучателят изпадне в забава с изпълнението на задълженията си по договора, последният губи правото си на бонус и всички съпътстващи го привилегии.


изявления

37. (1)Кредитополучателят е длъжен да уведомява незабавно и в писмен вид Кредитодателя за всякакви изменения в обстоятелствата и данните, които е декларирал при сключването на Договора за кредит, в т.ч. за промяна в постоянния или настоящия му адрес, промяна на телефонните номера за връзка, промяна на местоработата, изменения на трудовия договор, както и такива обстоятелства, които биха могли да повлияят върху изпълнението на Договора от страна на Кредитополучателя.
37. (2)Кредитодателят има право да използва мобилния номер (MSISDN) на Кредитополучателя като мярка за идентификация и сигурност. Кредитополучателят се задължава да не предоставя телефона си на други лица. В случай на изпратени от телефона искания за усвояване на суми, същите ще се считат за валидни и обвързващи страните изявления
38. В случай че Кредитополучателят не изпълни условията описани в чл.36, или Кредитодателят установи, че в посочената от Кредитополучателя информация е настъпила промяна, Кредитодателят може да обяви отпуснатия кредит за предсрочно изискуем ведно с всички последици от това.
39. Всички извлечения, уведомления, покани и всякакви други документи, свързани с изпълнението на Договора и изпратени от Кредитодателя на последно декларирания от Кредитополучателя адрес, се считат за валидно получени от него, дори и когато този адрес е променен, в случай че Кредитополучателят не е уведомил надлежно Кредитодателя за новия си адрес.
40. Всички изпратени известия, инструкции, въпроси или документи въз основа или във връзка с изпълнение на Договора за кредит тип „Кредитна линия“ – КЕШИО се считат за получени на адреса за кореспонденция, посочен от Кредитополучателя, по факс, или имейл адрес, SMS, USSD или съобщения по телефон, посочени от Кредитополучателя. С уговореното в настоящия член Кредитодателят и Кредитополучателят уреждат реда за връчване на известия, инструкции, въпроси или документи, като се съгласяват и считат връчването по този ред за редовно.
41. Кредитополучателят удостоверява чрез подписването на настоящия документ и изричното си съгласие за получаване на съобщенията, отправени от Кредитодателя по начините и чрез средствата, описани в предходното изречение.
42. Съобщенията до Кредитодателя се отправят на посочените в Договора адрес и телефон за Връзка.


подсъдност

43. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в Република България.
44. В случай че някоя от разпоредбите на Договора бъде обявена за невалидна от компетентна юрисдикция, останалите разпоредби остават в сила. Ако приложим към съдържанието на Договора нормативен акт предпише параметри на посочените в този документ условия, различни от уговорените, същите се смятат за променени с влизането на акта в сила.


други

45. Всички изменения и допълнения по сключения Договор за кредит тип „Кредитна линия“ – КЕШИО се извършват с писмена форма посредством Анекс или Допълнително споразумение и се подписват от двете страни по договора. Страните приемат за сключване, равнозначно на сключване в писмена форма на Договора и на всякакви други документи като анекси, допълнителни споразумения, уведомления и т.н. размяната на копия от документите по и-мейл, куриер или факс. В случай че някоя от разпоредбите на Договора бъде обявена за невалидна от компетентна юрисдикция, останалите разпоредби остават в сила. Ако приложим към съдържанието на Договора нормативен акт предпише параметри на посочените в този документ условия, различни от уговорените, същите се смятат за променени с влизането на акта в сила.
46. Доколкото между Договора за кредит тип „Кредитна линия“ и Искането за кредитна линия има разминаване, приоритет има Договорът. За предоставянето на невярна информация Кредитополучателят носи наказателна отговорност, съгласно Наказателния кодекс, чл.209 и сл. (ИЗМАМА), чл. 308 и сл. (ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) и др., както и гражданска отговорност за причинени вреди.
47. Предоставянето на невярна и непълна информация от Кредитополучателя може да бъде основание за Кредитодателя да откаже предоставянето на кредит.